Lauretanska Litanian

Godkänd av Sixtus V år 1587. Avlatsbön

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss Guds Son, världens Frälsare
Gud, Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, be för oss
Heliga Guds Moder
Heliga Jungfru över alla Jungfrur
Kristi Moder
Kyrkans Moder
Den Gudomliga Nådens Moder
Du rena Moder
Du kyska Moder
Du okränkta Moder
Du Moder utan fläck
Du högt älskade Moder
Du underbara Moder
Du det Goda Rådets Moder
Du Moder till vår Skapare
Du Moder till vår Frälsare
Du visa Jungfru
Du vördnadsvärda Jungfru
Du högt lovade Jungfru
Du mäktiga Jungfru
Du milda Jungfru
Du trogna Jungfru
Rättfärdighetens spegel
Vishetens säte
Orsak till vår glädje
Du Andens kalk
Du dyrbara kalk
Du hängivenhetens kalk
Du hemlighetsfulla ros
Du Davids torn
Du elfenbenstorn
Du gyllene hus
Du Förbundets ark
Du Himmelens port
Du morgonstjärna
Du de sjukas hälsa
Du syndarnas tillflykt
Du de bedrövades tröst
Du de kristnas hjälp
Änglarnas Drottning
Patriarkernas Drottning
Profeternas Drottning
Apostlarnas Drottning
Martyrernas Drottning
Bekännarnas Drottning
Jungfrurnas Drottning
Alla de Heligas Drottning
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck
Du Drottning upptagen i Himmelen
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen
Du familjernas Drottning
Du fredens Drottning
Guds Lamm som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
F: Be för oss, Heliga Guds Moder,
Alla: att vi blir värdiga Kristi löften
F: Låt oss bedja. Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den Heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias fran all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.
Alla: Amen.